Manifestation för fred!

 

Förra veckan firades Interfaith Harmony Week runt om i världen. Ett initiativ från FN. Under den veckan uppmanas människor och samfund över hela världen att manifestera sin vilja till interreligiös förståelse och fred.

I Stockholm firades Interfaith Harmony Week i lördags kväll  på Medborgarplatsen med en ljusmanifestation för fred, Ljus på Medis.

Initiativet till ”Ljus på Medis” kom från Interreligiöst Fredsforum (IFF) som är ett nätverk av medlemmar i trossamfund och andra organisationer på andlig grund som verkar för fredskultur.

På Medborgarplatsens manifestation,”Ljus på Medis” upplevde Stockholm något av ett historiskt ögonblick i lördags. Sju världsreligioner gjorde gemensam sak för religionsfrihet och för religionernas ställning i samhället.

Helen Egnell från Centrum för Religonsdialog hälsade alla välkomna med dessa ord:

Vi tänder ljus på Medis.
Ljus för att se varandra och för att bättre förstå varandra.
Ljus som visar oss mångfalden och enheten.
Vi kommer från olika religiösa traditioner
vi har olika språk och olika vägar.
Ljuset i brinner i oss alla och för oss alla.
Ljuset brinner för vår strävan efter det goda
och för vår vilja att älska vår nästa.
Ljuset brinner för vår strävan efter fred.
Vi tänder ljus på Medis.
 

Jag och flera andra från Missionskyrkan var med och det var en härlig upplevelse! Musik, tal och massor med ljus för fred! Fantastiskt att tillsammans, över religionsgränserna, få manifestera vår längtan efter fred och samförstånd! 

http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/historiskt-uttalande-fran-religionerna-i-sverige

Tidigare under dagen var representanter från sju världsreligioner  samlade i Sensus’ lokaler på Medborgarplatsen för att underteckna ett gemensamt uttalande som framhåller den gemensamma etiska grund som betonar omtanke om människan och de viktiga bidrag som religionerna erbjuder samhället, men också kravet på religions- och övertygelsefrihet. Uttalandet lästes upp på manifestationen. Det var starkt!

Det är första gången i Sverige som världsreligionerna gemensamt går ut med en sådan deklaration. Undertecknarna representerar kristendom och judendom, islam och buddhism, hinduism och sikhism samt baha’i. De ingår i Sveriges Interreligiösa Råd som är ett samtalsforum för samfundsledarna för att diskutera gemensamma angelägenheter. Ordförande för rådet är ärkebiskop Anders Wejryd, som också ledde sammankomsten och presenterade dokumentet på lördagen.

Övriga undertecknare var Sudhagar Ragupathy, hindu från Sveriges Unga Dharmis och Ashvaner, Trudy Fredriksson från Sveriges buddhistiska samarbetsråd, Mustafa Setkic, imam i bosnisk-islamiska församlingen, Jaspal Singh från sikhismen, Örjan Widegren från Svenska Bahái-samfundet och Sveriges Kristna Råds generalsekreterare Karin Wiborn. Ytterligare underskrifter skall tillfogas från bland annat romersk-katolskt, ortodoxt och judiskt håll.

Uttalande av Sveriges interreligiösa råd om religions- och övertygelsefrihet

Religionerna ger ett värdefullt bidrag till samhällets utveckling och till samhällsbyggandet. I alla religioner finns i grunden en etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det gemensamma bästa. I allt väsentligt är denna etiska kärna gemensam för mänsklighetens religiösa traditioner.  I Sverige finns många olika religioner som kan bidra till detta. De vill främja samförstånd genom dialog baserad på en helhetsförståelse av människolivets okränkbara värdighet.

Religions- och övertygelsefrihet är inskriven i såväl FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen som i svensk grundlag. Därmed garanteras varje människa rätten att både offentligt och privat utöva sin religion samt presentera sin tro och andliga övertygelse. Den ger även barn och föräldrar rätt till religiös fostran. Samtidigt garanterar religions- och övertygelsefrihet envars rätt till att inte tro eller utöva någon religion. Den ger även alla rätten att ansluta sig till eller lämna en religion. I ett demokratiskt samhälle har staten skyldighet att försvara denna rättighet.  Det är också allas ansvar, oavsett tro eller övertygelse, att försvara den.