Buorre ođđa jági!

Buorre ođđa jági buohkaide geat lohkamin dan blokka! Doaivun ahte šaddá buorre jági sámi albmoga ovddas. Miššuvdnagirkus mii hálidit joatkit ovdanit sámi girkoeallima. dat lea okta ulbmil 2011 ovddas.

Kristus bođii eatnamii

Fargga juovlabeaivi boahtá. Mii muitit ahte Ipmila bárdni bođii eatnamii. Son ii boađe nugo rikkes olmmoš. Son riegádii stállus ja báimmanat bođii sutnje ovdal go earát. Báimmanat, geat leat luondus sávzzaiguin. Báimmanat ledje geafit. Sii vealahuvvojedje. Olbmot olgguštedje sin. Muhtto eŋgelat bohte sidjiide ja muitaledje máná birra ja Ipmila plána birra. Ja sii manne stállui. Ja ledje báimmanat geat  bohte Jesusii. Eat teologat, eat báhpat muhtto báimmanat.

Jesus bođii min lusa. Ja mii boahtit su lusa. Fargga juovlabeaivi boahtá. Mannos stállui. Mannos Jesusii. Deaivvadehkos das, deaivvadehkos  Jesusa luhtte!

Buorre Juovllaid!

Ođđasat buorideami ja birobálvaleami birra

Odne čájehii Ođđasat ávdnasa religiuvnna birra.  Sii muitaledje ahte leat sápmelaččat mat sáhttit buoridit olbmuid. Lea dábálaš ahte buorideaddjit dadje ahte sii dahkat dan Ipmila nammii. Mii oskut ahte Ipmil sáhttá buoridit olbmot. Ja ahte dat gávdnot olbmot geat leat ožžon earenomáš attáldaga. Manin son ii buorida buohkaid lea hui váttis  jearaldat muhtto dan birra  in čále dál.

Sáddagis, Biret Garen muitalii ahte gávdnot sámit geat leat birobálvaleaddjit  ja bidjet baháid nuppiide. Son dajai ahte sii diehtá ahte lea nu. Ođđasat dajai ahte earát lea duođaštan ahte lea nu. Muhtto earát dadje ahte dat ii gávdno odne.

Geahča ságastallama das: http://svtplay.se/t/102985/o_asat

Idag visade det samiska nyhetsprogrammet Ođđasat att en samisk kvinna, Biret Garen, menar att det förekommer att samer tillber djävulen och skickar onda förbannelser på andra. Andra, som själva har helandets gåva, menar att detta inte förekommer idag. Se diskussionen här (textat till svenska): http://svtplay.se/t/102985/o_asat

Sámi dákteávdnasat – samiska kvarlevor

Sámediggi lea gáibidan ahte sámi dákteávdnasat mat leat museaide ja institušuvnnaide hávdáduvvošedje Sámis. Dat lea nu deaŧalaš danin go dat leat suoláduvvon rasbiologiijja áiggi. Muhtto museat ja institušuvnnat ii háliidit dan, čállá Daerpies Dieri, oarjelsámi girkoláđi. Dutkit háliidit vejolašvuođa geavahit dákteávdnasiid. Daerpes Dieri čállá ahte Ruoŧa Girku lea dadjan 2006 ahte lea deaŧalaš ahte dat hávdáduvvojit fas. Ruoŧa Miššuvdnagirku girkokonfereansa, girku alimus orgána, lea 2007 sadden reivve ruoŧa ráđđehussii  dan ášši birra ja doarju Sámediggi gáibádusa.

Sámediggi galgat ásahit etihkalaš ráđi mii galgat válddahit dan proseassa. Muhto sin eat leat ruđat dál. Dat ii lea buorre ahte proseassa manná nu hiljit. Sámi dákteávdnasat leat symbola veahkaválddit sápmelaččaid ovddas, mat dáhpáhuvve  rasbiologiija nammii. Stáhta ferte čielgadit ahte dat lea deaŧalaš ášši. 3 jagi lea mannan. Dál lea áigi!

Sametinget har krävt för flera år sedan att samiska kvarlevor på museer och institutioner skall återlämnas och återbegravas. Det sydsamiska kyrkobladet Dearpies Dieri skriver nu att det går långsamt. Forskare motsätter sig. Svenska kyrkan har 2006 påpekat vikten av återbegravning och Missionskyrkans kyrkokonferens har 2007 uppmanat regeringen att hörsamma Sametingets krav. Det är en viktig symbolfråga: kvarlevorna är en symbol för övergreppen som samerna utsattes för i rasbiologins namn.

Sametinget saknar just nu pengar till den etiska kommittén som skall vägleda hela processen. Det har nu gått flera år. Det är dags att det händer någonting!

Biibal mánáide Anár-gillii – Enaresamisk barnbibel

Moađđe jagi rájes gávdno Biibal mánáide davvisámegillii. Mannan lávvordaga dat girjii bođii Anárgillii. Ii leat nu ollu girjjiit anár-gillii. Anár-giella lea unni sámi giella. Biibal ii lea jorgaluvvon Anár-gillii, ii ge Ođđa Testamenta. Muhto lea hui borre ahte Suoma girku háliida ovdánit Anár-giella. Lea deaŧalaš ahte mánát sáhttit lohkat biibalaš muitalusaid eatnigillii.

I lördags lancerades Bibel för barn på Enaresamiska. Det är ett litet språk utan hel bibel. Det är viktigt att kyrkan i Finland satsar på detta språk.

Bures boahtin Girku Sámis bloggai – Välkommen till Girku Sámis bloggen

Miššuvdnagirkus lea moadde bloggaid. Miiššuvdnajođiheadji Göran Zettergren čallá blokka, Nationalas Miššuvdnačálli Ulla Marie Gunner maid, das lea diakonalaš blogga ja das lea blogga Tro och Liv. Muhto buot lea ruoŧagillii. Girku Sámis bloggas galgat leat guovttegielalaš, muhto oaivegiella lea sámegiella.
Manin sámegiella? Háliidan ekskluderet olbmuid geat eai máhte samastit? In. Muhto mun jahkán ahte mii fertet ovdánit sámegiella dego girkogiella. Danin mii háliidit gullat ja geavahit sámegiela girkus ja ipmilbálvalusas. Danin mii maid fertet čállit girkolaš áššiid birra sámegillii. Danin mis lea prošeakta Girku Sámis: mii dárbbašit ovdánit sámi girkoeallima. Blogga Girku Sámis lea okta instrumeanta dan ovddas.
In háliidan ekskluderet muhtin. Danin lea vejolaš ahte mii čállit ruoŧagillii dan blokkas. Ja kommenteret ruoŧagillii. Muhto sámegiella lea oaivegiella.
Mun doaivun ahte don logat ja ahte don kommenteret das – sámegillii dahje ruoŧagillii. Dahje eará gillii 
Det finns nu flera bloggar kopplade till Missionskyrkans bloggportal. Alla är på svenksa. Den här bloggen kommer att vara tvåspråkig, men med samiska som huvudspråk. Inte för att exkludera någon utan för att det är vikigt att utveckla samiskan, även när det gäller kyrkan. Det är därför vi driver Girku Sámis (Kyrka i Sameland) och vill utveckla samiskt gudstjänstliv. Denna blogg blir en del i detta. Men du som inte skriver samiska är välkommen att skriva på svenska naturligtvis.

Sida 3 av 3«123