Arkiv - searvodat – samhälle RSS Feed

Kyrkor tar avstånd från ”Doctrine of Discovery”

När Kyrkornas Världsråds exekutivkommitté möttes i februari tog man tydligt avstånd från den s.k. ”Doctrine of Discovery”. Denna doktrin går tillbaka till en påvlig bulla av påve Nikolaus V från 1452, som godkände att kristna länder skulle kunna invadera urfolkens områden och döda eller förslava människorna. Deras ägodelar kunde tas av kristna härskare. Flera kyrkliga dokument uppmanade till detta, t ex Dum Diversas (1452) och Romanus Pontifex (1455). Flera länder hörsammade detta när man koloniserade olika områden. Med dessa dokument som grund formulerade t ex Spanien i 1513 ett dokument som olika folk delgavs innan man startade ett s.k. ”rättfärdigt krig”, och som påstod att deras områden hade givits till den spanska kronan.

Doktrinen fick ett stort inflytande ända fram till idag. Den åberopades av domstolar i ett flertal länder, t.ex. USA:s Högsta Domstol 1823. Där menade domstolen att USA som efterträdare till tidigare härskare hade rätt till landet och att de gamla dokumenten ger kristna rätt att ”upptäcka” och äga ”hedningarnas” länder. Liknande domslut togs i flera länder. Även koloniseringen av Sápmi har delvis försvarats i liknande tongångar.

Eftersom doktrinen är temat på FN:s Permanent Forum on Indigenous Issues kommande möte är saken aktuellt nu. Kyrkornas Världsråd har nu förkastat doktrinen och uppmanar kyrkor runt om i världen att arbeta med detta in sin egen kontext. Några kyrkor i Amerika har redan tagit avstånd från doktrinen.

Kykornas Världsråds exekutivkommitté skriver bland annat att man

A. Uttrycker solidaritet med ursprungsbefolkningar i världen och stöder ursprungsbefolkningars rättigheter att leva i och behålla sina traditionella landområden och territorier, för att upprätthålla och berika deras kulturer och se till att deras traditioner stärks och vidareförs till kommande generationer ;

A. Fördömer Doctrine of Discovery som fundamentalt motsats till Jesu Kristi evangelium och som en kränkning av de inneboende mänskliga rättigheter som alla individer och folk har fått från Gud;

B. Uppmanar olika regeringarna i världen att avveckla de rättsliga strukturerna och politik som bygger på Doctrine of Discovery och dominansprincipen, för att bättre kunna stärka och möjliggöra för ursprungsbefolkningarna att identifiera sina egna ambitioner och viktiga spörsmål;

C. Bekräftar sin övertygelse och engagemang hjälpa ursprungsfolk i sin kamp för att engagera sig fullt ut i att skapa och genomföra lösningar som erkänner och respekterar ursprungsfolkens kollektiva rättigheter och utöva sin rätt till självbestämmande och självstyre;

D. Begär av regeringar och stater i världen att säkerställa att deras politik, förordningar och lagar som påverkar ursprungsfolk följer internationella konventioner och överensstämmer särskilt med FN: s deklaration om ursprungsfolks rättigheter och Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention 169;

E. Uppmanar varje medlemskyrka i KV att reflektera över sin egen nationella och kyrkliga historia och att uppmuntra alla sina pastorat och församlingar att söka en större förståelse för ursprungsfolksfrågor, för att stödja ursprungsfolk i deras pågående ansträngningar att utöva sin inneboende suveränitet och grundläggande mänskliga rättigheter, att fortsätta verka för ökad medvetenhet om frågor som berör ursprungsfolk och att utveckla påverkanskampanjer för att stödja de rättigheter, ambitioner och behov av ursprungsfolk;

F. uppmuntrar KV:s medlemskyrkor att stödja den fortsatta utvecklingen av teologisk reflektion av ursprungsfolk som främjar urfolks visioner  om ett fullt, gott och rikligt liv och som stärker deras egna andliga och teologiska reflektioner.

(min översättning).

Hela dokumentet finns att hämta på KV:s webbplats.

Gruvor i Sameland

Tidigare skrev jag om olaglig gruvverksamhet i Jokkmokk i denna blogg. Men det är inte i Jokkmokk bara det är aktuellt med gruvverksamhet som hotar samernas traditionella liv. I stora delar av Sápmi är detta aktuellt. Bortsett från vad man kan tycka om att utländska storbolag får tillstånd att tömma Sápmi på naturresurser innebär det stora hot mot olika värden, både kulturella och naturvärden. I Stekenjokk, Vilhelmina, har två länsstyrelser (Västerbotten och Jämtland) uttalat sig mot ett tillstånd att starta gruvdrift, bland annat för att det området är så viktigt för renskötseln. Den som har varit där förstår att det är också oerhörda naturvärden som kan räddas.

I Malmfälten är det särskilt hett med nya gruvor. Gruvor öppnas på nytt i Svappavaara och Mertainen, i dessa fall av LKAB. I Pajala förbereds en ny gruva. Men mest kontroversiella just nu är planerna från kanadensisk ägda Kiruna Irons sida att starta gruvdrift på två platser i övre Kalix älvdal, med utsikt mot Kebnekaisemassivet. Kalixälven är en av Sveriges fortfarande orörda och outbyggda älvar och är skyddat i lag. Hela älvdalen är också gammal kulturbyggd och området är viktigt för renskötseln i två samebyar, Leavas och Girjas. Den nuvarande gruvdriften innebär redan svårigheter för renskötarna, men om Kiruna Iron får gå vidare blir det i stort sett omöjligt att fortsätta. Därför har representanter för de båda samebyarna startat ett projekt för att stoppa Kiruna Irons planer. De får uppbackning av Svenska Samernas Riksförbund, och förra veckan hölls ett möte i Kiruna där representanter för olika delar i samhället var med. Gruvupproret är ett faktum, skrev NSDom mötet. Det var de som representerade dem som har fritidshus i området, Svenska Turistföreningen med flera. Till och med Gruvtolvan, gruvfacket i Kiruna, uttalade sitt stöd och går därmed emot gruvplanerna!

Det finns således en kraftig opinion mot de nya gruvorna. Det är viktigt. Folkrätten ger ett kraftigt stöd till urfolk när det gäller möjligheterna att leva enligt sin egen kultur, där i samernas fall renskötseln är en viktig kulturbärare. Man torde alltså kunna finna stöd i folkrätten mot nyetableringen.

Själv tror jag att vi som kyrka bör ge vårt stöd till samernas protester mot den nya gruvetableringen i Kiruna. Det är vår sak att ge stöd till den svagare parten, som är hotat av utländska stora finansiella intressen. Det är vår sak att värna om människor som vill leva i samklang med skapelsen. Och det är vår sak att också värna om själva skapelsen.Även om gruvor ger arbeten och inkomster kortsikigt är det sår som lämnas efter i detta fall 20 års drift i både naturen och kulturen orimligt stora.

Renskötaren Niila Inga uttryckte sig så här i tidningen: - Det känns hemskt att 20 års gruvbrytning ska kunna ta död på hela min historia och hela min framtid. Gruvorna kommer innebära slutet för renskötseln i både Leaveas och Girjas samebyar.

Detta får inte hända.

Tillbaka efter diskriminerande uttalanden

Tidigare skrev jag i denna blogg om det skrämmande uttalandet av en politiker i Kalix: ”Lappar tycker jag inte om, de utnyttjar bara bidragssystemet. Och förresten finnarna som inte lärt sig svenska tycker jag heller inte om.” De sa Margaretha Vikman i maj på en utbildningsdag. Hon var då kommunfullmäktigeledamot men lämnade efter all kritik sina politiska uppdrag. I fredags meddelade dock NSD i sin pappersupplaga att hon nu kommer tillbaka som ersättare i utbildningsnämnden.

Det är nog skrämmande att man efter ett sådant uttalande kan komma tillbaka till en politisk post så pass snabbt, om än på ersättarplats. Man undrar vad man men en sådan syn på sina medmänniskor som tillhör andra etniska grupper sin egen kommun har att tillföra utbildningspolitiken. Det är skrämmande att ett stort parti, som gärna definierar sig som samhällsbärande, tillsätter en person som har yttrat sig så pass diskriminerande. Särskilt eftersom hon inte har antytt någon ånger. Enligt tidningens artikel i fredags kommenterade hon uttalandet bara som att ”det blev fel, helt enkelt”. Märk väl: inte: jag hade fel.

Det är bra att detta uppmärksammas. Smygande diskriminering mot samer och mot människor som talar finska eller meänkieli fortgår smygande. Det är olycksbådande när dessa uppfattningar får en plattform i politiken. I Norge har vi redan sett att det finns ett parti som öppet propagerar för Sametingets avskaffande. Tendenser som målar upp en bild att samer som kollektiv utnyttjar välfärden måste stävjas i grunden och får inte erbjudas spelrum – allra minst i utbildningssammanhang.

Människor kan göra fel. Människor skall få en chans att rätta till det som blev fel och be om förlåtelse. Och när man har gjort det, ja då tror jag att det finns en väg tillbaka. Men ordningen måste bli den rätta.

Låt oss i kyrkan på starkast möjliga sätt ta avstånd från sådana tankar och i stället välkomna alla. Och låt oss stå upp för dem som utsätts för kränkande uttalanden och diskriminering.

Gruvbolag borrar olagligt i samisk mark

Beowulf Mining är ett bolag som är ganska så aktiv i Sápmi just nu. Gruvnäringen är viktig för den norra delen av landet, det är klart. Men naturtillgångar i Sápmi måste , när de exploateras, ge någonting tillbaka till dem som bor i området och i synnerhet till samerna. Det är en naturlig följd av urfolksrättigheterna. Ingen exploatering bör förekomma utan samråd med samerna i området. Beowulf mining werkar dock strunta i både dessa självklarheter och svensk lag. Så här läser jag idag i ett pressmeddelande från Svenska Samers Riksförbund SSR:

Bolaget har utfört provborrningar inom ett område utan gällande arbetsplan, vilket nu föranlett att Bergstaten stoppar arbetet.
- ”Bolagets arbetsplan upphörde att gälla redan november 2010, trots detta har Beowulf fortsatt provborra. Bolagets agerande är väldigt anmärkningsvärt och tyder på bristande respekt för såväl lagstiftning och för de som berörs av arbetena”, säger Jenny Wik Karlsson förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund och ombud för Sirges och Jåhkågasska samebyar.
Att bolaget fortsatt provborra under ett års tid si strid med gällande regelverk visar att det finns brister i tillsynen av prospekteringsarbeten. ”Den naturliga följdfrågan blir förstås; hur många liknande fall finns det? Samtidigt är vi positiva till att Bergstaten nu agerar, efter att vi har upplyst de att det har pågått ett brott mot minerallagen”, säger Wik.
Frågan kring Beowulfs förtroende som företag har nu också ställs på sin spets:
- ”Vi har inget förtroende alls för Beowulf”, säger Mattias Pirak Jåhkågasska sameby. ”Att Bergstaten nu går in och stoppar arbetet visar att bolagets agerande inte kan betraktas som seriöst. Det här skulle kunna vara ett skämt om det inte innebar så pass allvarliga konsekvenser för oss. Utan en arbetsplan vet inte vi vad bolaget håller på med, vi kan ha haft renar i området utan att veta att det pågår borrningar” avslutar Pirak.

Detta är bara ytterligare ett exempel av hur stora bolag försöker exploatera urfolks marker på ett hänsynslöst sätt. Det är naturligtvis bra att Bergstaten nu har satt stopp för bolaget, men man skulle önska sig en attitydförändring hos bolagen. Det är bra att detta uppmärksammas. Jag tror att mycket skulle underlättas om Sverige skulle ratificera ILO 169 konventionen – äntligen. Norge har gjort det för länge sedan. Med den juridisk bindande konventionen skulle det förmodligen vara lättare att skydda samiska rättigheter.

Ingen samisk religionsundervisning

Sámeradio har granskat hur det ser ut med samisk religionsundervisning. Enligt kursplanen skall det tas upp av lärarna. Men när Sameradion intervjuar kontrollinstanser som Skolverket och Skolinspektionen hänvisar man till kommunerna. När sedan utbildningschefen Peter Nordmark i Kiruna, en i hög grad samisk kommun, får frågan har han ingen aning om hur det står till. Ansvaret bollas från den ene till den andra. En lärare i Kiruna medger att hon brukar ”snabbt svischa förbi” detta. Det är också min egen erfarenhet eller snarare mina barns på det kommunala gymnasiet i Kiruna. Det är väl bra med läroplaner, men om ingen ser till att de följs gör de inte mycket nytta. Det är faktiskt mycket dåligt, dock inte oväntat, att det ser ut som det gör. Mer om detta kan man läsa och höra på Sameradion.

Kunskap om samisk religion, eller det samiska andliga tänkandet om man så vill, är viktigt för att kunna förstå samisk kultur. Inte minst inom det kyrkliga arbetet har vi upptäckt det och faktiskt vid flera tillfällen belyst just detta som religionslärarna inte vill ta upp. För kyrkan är det viktigt att fundera över hur man kan förhålla sig till samiska andliga traditioner. Okunskap och en ovilja att lyssna och förstå har i det förflutna lett till alldeles för många motsättningar och konflikter. Okunskap gjorde att det gamla trossystemet snabbt kunde avfärdas som ”djävulsdyrkan”. När vi studerar det vi vet idag om samers och andra urfolks liknande trossystem kan vi kanske se en hel del gemensamt, som det kristna budskapet anknyter till. En kommentar på Sameradions hemsida tar upp detta att samisk schamanism inte så mycket är en religion i klassisk bemärkelse, som kan ställas i motsats till andra religioner. Mycket av dessa traditioner är kompatibla med kyrkans tro. Och mycket kan vi lära oss av såväl samisk som andra urfolks andlighet.

 

Ságastallamat – konferens om kyrkan och samer

Det var rubriken för en tredagarskonferens som hölls den 11-13 oktober i Kiruna. Representanter för Svenska Kyrkan och för den samiska befolkningen möttes och diskuterade och samtalade. Mötet var delvis offentligt, och den offentliga delen den 12e var jag närvarande. Flera föreläsare tog upp ämnen som kontextuell teologi, situationen för unga människor, språkets betydelse och försoningen.

Mer finns att läsa i Kyrkans Tidning. Se även  Sameradions webbsida som förmedlar en mera kritisk bild av det som hände.

Kontextuell teologi är viktigt, vilket betonades av flera efter Tore Johnsens inlägg om detta. Det praktiseras bland annat i de omtyckta samiska konfirmationslägren som anordnas av Svenska Kyrkan tillsammans med Sáminuorra.  Just för ungdomar kan kyrkan spela en viktig roll och flera betonade hur konfalägren har varit viktiga för den samiska identiteten. För det kan vara svårt att vara ung same. Detta berättade Ann-Helen Laestadius, författare till boken SMS från Soppero, om. Hon fick inte språket med sig under uppväxten och har fått söka sig till sin samiska identitet. Hennes inlägg var personligt och gjorde stort intryck. Hon gjorde sig till tolk för någonting som många bland både samer och andra urfolk har upplevd.

Kontentan av de många inlägg den dagen tror jag var, att man från samiskt håll vill se ett mycket större stöd för den samiska kulturen och identiteten än vad man ser idag. Försoningsprocesser till trots, i de 10 åren sedan den första försoningsgudstjänsten i Jämtland har vi inte kommit så mycket vidare, som Saghka Stångberg sa sedan i Sameradion. Det är oerhört viktigt att kyrkan, inte bara Svenska Kyrkan men även andra kyrkor, tar detta på allvar. Som kristen gemenskap skall vi stärka identiteten hos detta folk, som fortfarande upplever ett förtryck, och som kyrka skall vi alltid stå på den förtrycktes sida. Därför måste det samiska språket få leva i kyrkan, få en fristad där. Och därför måste kyrkan ge stöd till samerna när det handlar om grundläggande rättigheter. Till exempel ratifiering av ILO 169.

Det var nog viktigt att träffas. Samtal behövs. Ännu hellre skulle jag se sådana samtal ske i ett ekumeniskt sammanhang. För kyrkan är större än Svenska Kyrkan och frågan berör alla kyrkor och alla samer. I Missionskyrkan har vi delvis vår egen historia med samerna, men innan 1878 är kristenhetens historia med samerna gemensam.

Tack för ert bidrag, samer!

Fortfarande behöver vi vara på alerten när det gäller diskriminering och kränkning av samer. Alltför ofta hör jag kränkande och nedvärderande kommentarer om samer. Men synnerligen allvarligt är det när det är en folkvald politiker som fäller sådana kommentarer. Förra veckan var det Margaretha Vikman (S), kommunfullmäktigeledamot, som enligt uppgift sa i ett utbildningssammanhang: ”Lappar tycker jag inte om, de utnyttjar bara bidragssystem. Och förresten, finnarna som inte lärt sig svenska tycker jag heller inte om.” När jag läste artikeln i NSD blev jag chockad. Men ännu mer chockerande var att få reagerade på det och några applåderade.

Att Margaretha Vikman nu har lämnat sina uppdrag är väl den bästa lösningen för alla. Uttalandet vittnar om okunnighet och om en märklig människosyn. Att detta förkommer, och att många förblir tysta är skrämmande. Vi som kyrka måste å det starkaste fördöma uttalandet. Det är djupt kränkande för alla samer och finnar i vårt land. Förtrycket har tagit sig olika former genom århundradena. Men ännu finns det där. Låt oss vara vaksamma. Och tacka vår Gud för den fantastiska mångfald som finns bland oss människor.

Samer utnyttjar inte bidragssystemen på ett otillbörligt sätt, samer ger ett fantastiskt bidrag till våra länder i norr, och till vår kultur. Ett bidrag i form av traditioner, kunskap, kultur, språk och visdom. Tack, mina samiska vänner för ert bidrag – som jag med glädje tar emot!

 

AD Duopmu Novlemaanege guovllu birra – HD dom angående Nordmalingsområdet

Högsta domstolen fastställde igår Hovrättens dom i det s.k. Nordmalingsmålet, som ger Vapsten, Ran och Ubmejen Tjeälldie samebyar renbetesrätt på privata marker i Nordmalingsområdet. Jag hoppas och tror att domen stärker de samiska rättigheterna och är principiellt viktigt. Tvisten har pågått i 14 år. I domen fastställs att sedvanerätt till renbete redan förelåg år 1886, vilket fastställdes av dåvarande lagstiftarna. Även om det finns  olika åsikter om denna dom, är det ändå glädjande att samernas användandet av markerna sedan mycket lång tid tillbaka nu får ett rättsligt skydd.

Alimus duopmustuolu nannii ikte Huovvariekti duomu. Dat mearkkaša ahte Vapsten, Ran ja Ubmejen Tjielldie čearuin lea árbevirolašguohtunriekti Novlmaanege guovllus. Duopmu lea deaŧalaš buot sámiide. Mun doaivun ja jahkán ahtte duopmu nanne Sámi vuoigatvuođaid.

Geahčča /se:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4474822

Duopmu /Domen:

http://www.hogstadomstolen.se/Pages/33434/2011-04-27%20T%204028-07%20Dom.pdf

Samisk prästutbildning

Nyligen kom nyheten att Johannelunds Teologiska Högskola (som drivs av EFS) till hösten startar en särskilt utbildning för präster som skall verka i samisk miljö. Utbildningen omfattar bl.a. studier i samiska och samisk kultur. Det är ett fint initiativ, som vi bara kan gratulera Johannelunds med! Det behövs både präster och pastorer med en sådan kompetens. Det är min bön att Johannelunds lyckas väl med detta. Att blivande präster med rötter i de samiska områdena och i det samiska folket söker sig till denna utbildning. Det kan nog ha stor betydelse för det kyrkliga arbetet i Sápmi framöver.

Även i Missionskyrkan behöver vi denna kompetens. Tänk om det skulle finnas de som ville arbeta i Sápmi och lära sig att arbeta i tvåspråkig miljö. Tänk om man kunde hitta ett samarbete här. Jag drömmer. THS har goda kurser om mänskliga rättigheter, som sätter fokus på urfolkens situation. Johannelunds kommer att ha språkutbildningen. Tänk om man kunde samarbeta om vissa delar! Sápmi och det samiska folket behöver pastorer och präster som kan språket och kulturen, men som även kan stödja det samiska folket i sin kamp om rättvisa.

Alla goda krafter som kan främja detta tackar jag Gud för.

 

Ođđasat buorideami ja birobálvaleami birra

Odne čájehii Ođđasat ávdnasa religiuvnna birra.  Sii muitaledje ahte leat sápmelaččat mat sáhttit buoridit olbmuid. Lea dábálaš ahte buorideaddjit dadje ahte sii dahkat dan Ipmila nammii. Mii oskut ahte Ipmil sáhttá buoridit olbmot. Ja ahte dat gávdnot olbmot geat leat ožžon earenomáš attáldaga. Manin son ii buorida buohkaid lea hui váttis  jearaldat muhtto dan birra  in čále dál.

Sáddagis, Biret Garen muitalii ahte gávdnot sámit geat leat birobálvaleaddjit  ja bidjet baháid nuppiide. Son dajai ahte sii diehtá ahte lea nu. Ođđasat dajai ahte earát lea duođaštan ahte lea nu. Muhtto earát dadje ahte dat ii gávdno odne.

Geahča ságastallama das: http://svtplay.se/t/102985/o_asat

Idag visade det samiska nyhetsprogrammet Ođđasat att en samisk kvinna, Biret Garen, menar att det förekommer att samer tillber djävulen och skickar onda förbannelser på andra. Andra, som själva har helandets gåva, menar att detta inte förekommer idag. Se diskussionen här (textat till svenska): http://svtplay.se/t/102985/o_asat

Sida 1 av 212»