AD Duopmu Novlemaanege guovllu birra – HD dom angående Nordmalingsområdet

Högsta domstolen fastställde igår Hovrättens dom i det s.k. Nordmalingsmålet, som ger Vapsten, Ran och Ubmejen Tjeälldie samebyar renbetesrätt på privata marker i Nordmalingsområdet. Jag hoppas och tror att domen stärker de samiska rättigheterna och är principiellt viktigt. Tvisten har pågått i 14 år. I domen fastställs att sedvanerätt till renbete redan förelåg år 1886, vilket fastställdes av dåvarande lagstiftarna. Även om det finns  olika åsikter om denna dom, är det ändå glädjande att samernas användandet av markerna sedan mycket lång tid tillbaka nu får ett rättsligt skydd.

Alimus duopmustuolu nannii ikte Huovvariekti duomu. Dat mearkkaša ahte Vapsten, Ran ja Ubmejen Tjielldie čearuin lea árbevirolašguohtunriekti Novlmaanege guovllus. Duopmu lea deaŧalaš buot sámiide. Mun doaivun ja jahkán ahtte duopmu nanne Sámi vuoigatvuođaid.

Geahčča /se:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4474822

Duopmu /Domen:

http://www.hogstadomstolen.se/Pages/33434/2011-04-27%20T%204028-07%20Dom.pdf