Sámi dákteávdnasat – samiska kvarlevor

Sámediggi lea gáibidan ahte sámi dákteávdnasat mat leat museaide ja institušuvnnaide hávdáduvvošedje Sámis. Dat lea nu deaŧalaš danin go dat leat suoláduvvon rasbiologiijja áiggi. Muhtto museat ja institušuvnnat ii háliidit dan, čállá Daerpies Dieri, oarjelsámi girkoláđi. Dutkit háliidit vejolašvuođa geavahit dákteávdnasiid. Daerpes Dieri čállá ahte Ruoŧa Girku lea dadjan 2006 ahte lea deaŧalaš ahte dat hávdáduvvojit fas. Ruoŧa Miššuvdnagirku girkokonfereansa, girku alimus orgána, lea 2007 sadden reivve ruoŧa ráđđehussii  dan ášši birra ja doarju Sámediggi gáibádusa.

Sámediggi galgat ásahit etihkalaš ráđi mii galgat válddahit dan proseassa. Muhto sin eat leat ruđat dál. Dat ii lea buorre ahte proseassa manná nu hiljit. Sámi dákteávdnasat leat symbola veahkaválddit sápmelaččaid ovddas, mat dáhpáhuvve  rasbiologiija nammii. Stáhta ferte čielgadit ahte dat lea deaŧalaš ášši. 3 jagi lea mannan. Dál lea áigi!

Sametinget har krävt för flera år sedan att samiska kvarlevor på museer och institutioner skall återlämnas och återbegravas. Det sydsamiska kyrkobladet Dearpies Dieri skriver nu att det går långsamt. Forskare motsätter sig. Svenska kyrkan har 2006 påpekat vikten av återbegravning och Missionskyrkans kyrkokonferens har 2007 uppmanat regeringen att hörsamma Sametingets krav. Det är en viktig symbolfråga: kvarlevorna är en symbol för övergreppen som samerna utsattes för i rasbiologins namn.

Sametinget saknar just nu pengar till den etiska kommittén som skall vägleda hela processen. Det har nu gått flera år. Det är dags att det händer någonting!